Algemene Leveringsvoorwaarden

Hoofdstuk 1 Uitvoering Projectopdrachten.

Artikel 1 – Definities
1) In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: 3D SHIP ENGINEERING B.V.: Het bedrijf “3D SHIP ENGINEERING B.V.”.
Opdrachtgever: de wederpartij van “3D SHIP ENGINEERING B.V.”.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 – Algemeen
1) Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 3D SHIP ENGINEERING B.V. en een opdrachtgever waarop 3D SHIP ENGINEERING B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2) De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 3D SHIP ENGINEERING B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3) Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4) De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5) Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 3D SHIP ENGINEERING B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
6) Indien er onduidelijkheid over de uitleg van de bepalingen of indien zich een situatie voordoet die niet is omschreven in de bepalingen dient er naar de geest van de algemene bepalingen te worden gehandeld.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
1) 3D SHIP ENGINEERING B.V. brengt het aanbod/offertes schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3) De door 3D SHIP ENGINEERING B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 3D SHIP ENGINEERING B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
4) De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5) Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 3D SHIP ENGINEERING B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 3D SHIP ENGINEERING B.V. anders aangeeft.
6) Een samengestelde prijsopgave verplicht 3D SHIP ENGINEERING B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7)Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
8) Opdrachtnemer kan niet aan offertes worden gehouden indien er een kennelijke vergissing of verschrijving in staat

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
1) 3D SHIP ENGINEERING B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 3D SHIP ENGINEERING B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 3D SHIP ENGINEERING B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 3D SHIP ENGINEERING B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 3D SHIP ENGINEERING B.V. zijn verstrekt, heeft 3D SHIP ENGINEERING B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4) 3D SHIP ENGINEERING B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 3D SHIP ENGINEERING B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 3D SHIP ENGINEERING B.V. kenbaar behoorde te zijn.
5) Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 3D SHIP ENGINEERING B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6) Indien door 3D SHIP ENGINEERING B.V. of door 3D SHIP ENGINEERING B.V. ingeschakelde
derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7) Opdrachtgever vrijwaart 3D SHIP ENGINEERING B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst
1) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2) Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 3D SHIP ENGINEERING B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3) Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal 3D SHIP ENGINEERING B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4) Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 3D SHIP ENGINEERING B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5) In afwijking van lid 3 zal 3D SHIP ENGINEERING B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 3D SHIP ENGINEERING B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 – Contractduur en uitvoeringstermijn
1) De overeenkomst tussen 3D SHIP ENGINEERING B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2) Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever 3D SHIP ENGINEERING B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 – Honorarium
1) Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2) Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 3D SHIP ENGINEERING B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3) Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4) Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5) Indien 3D SHIP ENGINEERING B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is 3D SHIP ENGINEERING B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
6) Voorts is 3D SHIP ENGINEERING B.V. gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
7) Bovendien mag 3D SHIP ENGINEERING B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan 3D SHIP ENGINEERING B.V., dat in redelijkheid niet van 3D SHIP ENGINEERING B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 3D SHIP ENGINEERING B.V. zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. 3D SHIP ENGINEERING B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 – Betaling
1) Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 3D SHIP ENGINEERING B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2.) Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van 3D SHIP ENGINEERING B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4) 3D SHIP ENGINEERING B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 3D SHIP ENGINEERING B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 3D SHIP ENGINEERING B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5) Bij het aangaan van overeenkomst heeft 3D SHIP ENGINEERING B.V. het recht de opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1) Alle door 3D SHIP ENGINEERING B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van 3D SHIP ENGINEERING B.V. totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met 3D SHIP ENGINEERING B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2) De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht 3D SHIP ENGINEERING B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4) De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5) Door 3D SHIP ENGINEERING B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6) Voor het geval dat 3D SHIP ENGINEERING B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan 3D SHIP ENGINEERING B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 3D SHIP ENGINEERING B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 – Onderzoek, reclames
1) Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 3D SHIP ENGINEERING B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 3D SHIP ENGINEERING B.V. in staat is adequaat te reageren.
2) Indien een klacht gegrond is, zal 3D SHIP ENGINEERING B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3) Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 3D SHIP ENGINEERING B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
4) Indien uit onderzoek is komen vast te staan dat een klacht ongegrond is komen de kosten die met het onderzoeken van de klacht gemoeid zijn voor rekening van de opdrachtgever

Artikel 11 – Opzegging
1) Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2) Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft 3D SHIP ENGINEERING B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 3D SHIP ENGINEERING B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3) Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 3D SHIP ENGINEERING B.V., zal 3D SHIP ENGINEERING B.V. in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4) Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 3D SHIP ENGINEERING B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding
1) 3D SHIP ENGINEERING B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst 3D SHIP ENGINEERING B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2) Voorts is 3D SHIP ENGINEERING B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 3D SHIP ENGINEERING B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 3D SHIP ENGINEERING B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4) 3D SHIP ENGINEERING B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1) Indien 3D SHIP ENGINEERING B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2) Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft 3D SHIP ENGINEERING B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1) Indien 3D SHIP ENGINEERING B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2) Indien 3D SHIP ENGINEERING B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal het bedrag waarvoor de opdracht is gefactureerd. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van 3D SHIP ENGINEERING B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3) In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 3D SHIP ENGINEERING B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 3D SHIP ENGINEERING B.V. toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5) 3D SHIP ENGINEERING B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 3D SHIP ENGINEERING B.V. of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 – Vrijwaringen
1) De opdrachtgever vrijwaart 3D SHIP ENGINEERING B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2) Indien opdrachtgever aan 3D SHIP ENGINEERING B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 – Risico-overgang
1) Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 – Overmacht
1) Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 3D SHIP ENGINEERING B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 3D SHIP ENGINEERING B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 3D SHIP ENGINEERING B.V. worden daaronder begrepen.
3) 3D SHIP ENGINEERING B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 3D SHIP ENGINEERING B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4) Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5) Voor zoveel 3D SHIP ENGINEERING B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 3D SHIP ENGINEERING B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 – Geheimhouding
1) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2) Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 3D SHIP ENGINEERING B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 3D SHIP ENGINEERING B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 3D SHIP ENGINEERING B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
1) Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt 3D SHIP ENGINEERING B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die 3D SHIP ENGINEERING B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
2) Alle door 3D SHIP ENGINEERING B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 3D SHIP ENGINEERING B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3) 3D SHIP ENGINEERING B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 – Monsters en modellen
1) Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
2) Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 21 – Geschillen
1) De rechter in de vestigingsplaats van 3D SHIP ENGINEERING B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 3D SHIP ENGINEERING B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Toepasselijk recht
1)Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2)Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3)In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om in onderling overleg het geschil middels arbitrage af te wikkelen.


Hoofdstuk 2 Detachering medewerkers

Artikel 1 – Vrijblijvende offertes
Alle offertes van 3D SHIP ENGINEERING B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 2 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1) Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van 3D SHIP ENGINEERING B.V. voorziet van een projectmedewerker/gedetacheerd medewerker en of gedetacheerd medewerker.
Opdrachtnemer: 3D SHIP ENGINEERING B.V.
2) Opdrachtbevestiging: de overeenkomst tussen 3D SHIP ENGINEERING B.V. en opdrachtgever op grond waarvan een enkele projectmedewerker/gedetacheerd medewerker door 3D SHIP ENGINEERING B.V. aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten.
3) Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door 3D SHIP ENGINEERING B.V. ter beschikking gesteld wil worden aan een opdrachtgever van 3D SHIP ENGINEERING B.V.
4) Projectmedewerker/gedetacheerd medewerker: een medewerker, die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met of door tussenkomst van 3D SHIP ENGINEERING B.V., door 3D SHIP ENGINEERING B.V. ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever van 3D SHIP ENGINEERING B.V.

Artikel 3 – Bevestiging
3D SHIP ENGINEERING B.V. zal iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening naar opdrachtgever bevestigen. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt deze aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.

Artikel 4 – Arbeidsomstandigheden
1) De opdrachtgever is aangemerkt als werkgever van de projectmedewerker/gedetacheerd medewerkers in de zin van de Arbeidsomstandig hedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van de projectmedewerker/gedetacheerd medewerkers te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen.
2) Daarnaast is de opdrachtgever jegens 3D SHIP ENGINEERING B.V. verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat die projectmedewerker/gedetacheerd medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
3) Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de eerste twee leden van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende projectmedewerker/gedetacheerd medewerker, 3D SHIP ENGINEERING B.V. of nabestaanden van de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7A:1638 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens 3D SHIP ENGINEERING B.V. gehouden tot vergoeding van de schade aan de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van die projectmedewerker/gedetacheerd medewerker. De opdrachtgever zal 3D SHIP ENGINEERING B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van projectmedewerker/gedetacheerd medewerkers uit hoofde van artikel 7A:1638 BW.

Toelichting op artikel 4.: De opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een projectmedewerker/gedetacheerd medewerker tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever aan “lijf, eerbaarheid en goed”, opgelopen tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden, behoudt 3D SHIP ENGINEERING B.V. zich het recht voor om eventuele aanspraken terzake aan het adres van 3D SHIP ENGINEERING B.V. te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zonodig in vrijwaring te roepen.

Artikel 5 – Voortgangsrapportages
1) De facturen van 3D SHIP ENGINEERING B.V. worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende voortgangsrapportages, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden.
2) Bij verschil tussen het door de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker bij 3D SHIP ENGINEERING B.V. ingeleverde voortgangsrapportage en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij 3D SHIP ENGINEERING B.V. ingeleverde voortgangsrapportage voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.
3) Indien de opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevuld- voortgangsrapportage aan 3D SHIP ENGINEERING B.V. verstrekt, heeft 3D SHIP ENGINEERING B.V. het recht het aantal door de arbeidskracht gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker.
4) Facturen worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht bepaalde, maar niet gerelateerd aan een voortgangsrapportage.

Artikel 6 – Betaling en gevolgen wanbetaling
1) De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door 3D SHIP ENGINEERING B.V. ingediende factuur voor projectmedewerker/gedetacheerd medewerkers te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
2) Uitsluitend betalingen aan 3D SHIP ENGINEERING B.V. werken bevrijdend. Betalingen aan projectmedewerker/gedetacheerd medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan projectmedewerker/gedetacheerd medewerkers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
3) Indien een factuur van 3D SHIP ENGINEERING B.V. niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 3% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
4) De kopie factuur van de door 3D SHIP ENGINEERING B.V. verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.
5) Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
6) Datum van betaling is de datum waarop de bank ons tegoed crediteert of wij het verschuldigde bedrag contant hebben ontvangen.
7) Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij 3D SHIP ENGINEERING B.V. zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
8) Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door 3D SHIP ENGINEERING B.V. is ingeroepen respectievelijk de vordering door 3D SHIP ENGINEERING B.V. ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
9) Bij nalatigheid in betaling door opdrachtgever behoudt 3D SHIP ENGINEERING B.V. zich het recht voor de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige aansprakelijkheid.

Artikel 7 – Tewerkstelling in het buitenland
Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde projectmedewerker/gedetacheerd medewerker zonder voor afgaande schriftelijke toestemming van 3D SHIP ENGINEERING B.V. buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra 3D SHIP ENGINEERING B.V. haar toestemming aan de opdrachtgever intrekt.

Artikel 8 – Geheimhouding
1) 3D SHIP ENGINEERING B.V. is jegens de opdrachtgever gehouden ervoor te zorgen, dat een ter beschikking te stellen projectmedewerker/gedetacheerd medewerker zich jegens 3D SHIP ENGINEERING B.V. schriftelijk verplicht tot geheimhouding al hetgeen hij bij de beroepsoefenaar gewaar wordt en waarvan hij redelijkerwijs kan en moet vermoeden, dat bekendmaking daarvan 3D SHIP ENGINEERING B.V. en/of de opdrachtgever schade kan toebrengen.
2) Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte geheimhoudingsverklaring van de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker te verlangen.

Artikel 9 – Industriële en intellectuele eigendom
Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker in het kader van de opdracht.

Artikel 10 – Tariefwijziging
1) Het staat 3D SHIP ENGINEERING B.V. vrij iedere CAO verhoging van de branche waarin de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker werkzaam is, door te voeren. 3D SHIP ENGINEERING B.V. heeft het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.
2) Iedere verhoging van de loonkosten van een ter beschikking gestelde projectmedewerker/gedetacheerd medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten verzekeringswetten geeft 3D SHIP ENGINEERING B.V. het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 11 – Duur en beëindiging van de opdracht
1) Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een opdracht geldt de datum van het poststempel van de schriftelijke opzegging aan 3D SHIP ENGINEERING B.V. als de dag van de opzegging door de opdrachtgever jegens 3D SHIP ENGINEERING B.V.
2) In alle gevallen van beëindiging van een opdracht jegens 3D SHIP ENGINEERING B.V. moet de opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker.
3) Ongeacht het bepaalde in de vorige leden zal 3D SHIP ENGINEERING B.V. nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor 3D SHIP ENGINEERING B.V. geldt, of voor een beëindiging door de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook, doch 3D SHIP ENGINEERING B.V. zal wel een redelijke zorg aanwenden dat zo mogelijk ook met inachtneming van het vorenstaande de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan de opdrachtgever een andere projectmedewerker/gedetacheerd medewerker zal worden bezorgd. Ten aanzien van deze andere projectmedewerker/gedetacheerd medewerker ontstaat dan een nieuwe opdracht, waarop afzonderlijk dit artikel van toepassing is.
4) Indien de duur van de opdracht afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of van het eindigen van een bepaald project, is de opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, 3D SHIP ENGINEERING B.V. hiervan onmiddellijk doch uiterlijk vijf werkdagen tevoren schriftelijke aanzegging te doen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van 3D SHIP ENGINEERING B.V. die daarvan het directe of indirecte gevolg is.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1) De werkzaamheden van de arbeidskracht vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
2) 3D SHIP ENGINEERING B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door 3D SHIP ENGINEERING B.V. ter beschikking gestelde projectmedewerker/gedetacheerd medewerkers mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf.
3) Evenmin is 3D SHIP ENGINEERING B.V. aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door 3D SHIP ENGINEERING B.V. ter beschikking gestelde projectmedewerker/gedetacheerd medewerkers hebben aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze projectmedewerker/gedetacheerd medewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.
4) De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn en 3D SHIP ENGINEERING B.V. vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van projectmedewerker/gedetacheerd medewerkers tot vergoeding van geleden schade.

Toelichting op artikel 12 De opdrachtgever is rechtens aansprakelijk voor allen die hij onder zijn volstrekte leiding en toezicht, in zijn opdracht zijn werkzaamheden doet verrichten. De opdrachtgever kan op grond van redelijkheid en billijkheid jegens de projectmedewerker/gedetacheerd medewerker aansprakelijk zijn voor schade aan eigen zaken van die projectmedewerker/gedetacheerd medewerker die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever.

Artikel 13 – Verbod tot indienstneming van personeel
1) Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaten niet toegestaan met kandidaten van 3D SHIP ENGINEERING B.V. rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudend vooraf schriftelijke toestemming van 3D SHIP ENGINEERING B.V.
2) Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de opdracht en tot twaalf maanden na afloop van de opdracht niet toegestaan met projectmedewerker/gedetacheerd medewerkers van 3D SHIP ENGINEERING B.V. rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van 3D SHIP ENGINEERING B.V.
3) Ingeval van overtreding van lid 1 en/of 2 van dit artikel is de overtredende partij aan de wederpartij een boete verschuldigd ter grootte van twaalf bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat c.q. projectmedewerker/gedetacheerd medewerker. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat de wederpartij daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt, schadevergoeding te eisen.

Artikel 14 – Geschillenregeling
1) Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
2) Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Bosch.

Sitemap

Kantooradres

Postadres

©2024 copyright 3D Ship